Home > Phân ưu > Phân ưu – Ngài Cải Trạng Lê Minh Khuyên qui vị ngày 7-10-2015 tại Văn Phòng Hiệp Thiên Đài nội Ô Tòa Thánh tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi.