Home > Cao Đài Hải Ngoại > Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại > Thông báo số 1/VP/CĐHN – Cao Đài Hải Ngoại v/v tóm lược diễn tiến và kết quả Đại hội ngày 3 và 4 tháng 9-2016 tại Thánh Thất Cao Đài Houston TX, USA