Home > Cao Đài Hải Ngoại > Bản Tin Cao Đài Hải Ngoại > Thông báo của Cao Đài Hải Ngoại ngày 24-4-2017 v/v Phật Tượng Phạm Hộ Pháp