Bản Tin Thế Đạo số 84 ngày 14-6-2017

1- Quyết Định số 19/VP/QĐ/CĐHN ngày 11-6-2017 của Cao Đài Hải Ngoại về việc “Thành lập Khảo Cứu Vụ”
2- Quyết Định số 20/VP/QĐ/CĐHN ngày 11-6-2017 của Cao Đài Hải Ngoại về việc “Bổ sung nhân sự cho Khảo Cứu Vụ “
3- Thông báo số 4/VP/BTĐHN ngày 1-6-2017 của Ban Thế Đạo Hải Ngoại về việc “ Hiền Tài Dự Phong chuyển sang Hiền Tài”
4- Thư Mời Tham Dự Picnic Hè của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California tổ chức vào ngày Chủ Nhật 16-7-2017 . . .
5- Sức mạnh của Ý Chí (Strength of Will) HT. Nguyễn Sam)