Home > Projects > Bài Mới, Thông Báo Cao Đài Hải Ngoại > Đại Lễ Khánh Thành Thánh Tượng Đức Hộ Pháp – Labor Day Weekend – Sept 1st 2019