Home > Projects > Thông Báo Cao Đài Hải Ngoại > Phân ưu – Hiền Huynh Truyền Trạng NGUYỄN CẨM LUÂN – Hưởng Trung Thọ, 76 tuổi.