Home > Projects > Tâm Thư – Kêu Gọi Yểm Trợ > TÂM THƯ Kêu gọi yểm trợ tái thiết Thánh Thất Paris, Pháp Quốc sau thiên tai lũ lụt