Home > Projects > Thông Báo Cao Đài Hải Ngoại > Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp Quốc – Thư Đính Chánh <—Xin bấm vào đây

Ngày 19 Tháng 5 Năm 2019 dưới sự hướng dẫn của HH Huỳnh Tâm và HH Trương Thành Lập đã tập hợp một vài người tại chung cư của HH Lập thiết lập Hương Đạo Paris Pháp Quốc và đăng báo Éphe của Công Đồng Việt Nam sở tại về tổ chức mới thành lập này (hình ảnh 1). Và trong việc vận động thiết lập Hương Đạo đó HH Trương Thành Lập đã viết văn thư kêu gọi các cơ sở Đạo hãy quay về trực thuộc dưới sự lãnh đạo của Hội Thánh TTTN hiện thời.

Thánh Thất Cao Đài Paris-Pháp Quốc – Thư Đính Chánh <—Xin bấm vào đây