Home > Projects > Bài Mới, Thông Báo Cao Đài Hải Ngoại > Thông Báo – Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

(Cửu Thập Tứ Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

***

 Thánh Thất Cao Đài Houston Texas

8415 S. Breeze Dr. Houston Texas 77071

 Thông Báo

Trên tinh thần Đại Đạo lấy thương yêu và quyền công chánh làm hàng đầu,  Thánh Thất Cao Đài Houston Texas xin trân trọng thông báo cùng toàn thể Đồng Đạo, sẽ tổ chức một buổi họp khoáng đại tại Thánh Thất vào Ngày Chủ Nhật lúc 11:00AM Ngày 6 Tháng 1 Năm 2019, để trả lời những băn khoăn thắc mắc của đồng đạo và chúng tôi cũng mời luôn Bà Luật Sư Tâm cùng nhóm tín đồ mà Bà LS Tâm đại diện trong lá thư chính thức gởi đến QS Trịnh Quốc Thế.

Kính cùng toàn thể đồng đạo, chúng tôi xây dựng Thánh Thất Cao Đài Houston từ hai bàn tay trắng đã thành công vẽ vang và đem đến danh dự cho nền Đạo Hải Ngoại với sự dẫn dắt của Ơn Trên mới tạo ra được cơ sở Đạo ngày hôm nay, đã và đang Hoằng Khai Đại Đạo.  Nay lại có một số người phao tin thất thiệt tạo nên những thắc mắc đến sự lảnh đạo của Thánh Thất Houston nên chúng tôi mở cuộc họp khoáng đại này để công khai giải toả những nghi ngờ có thể có của Đồng Đạo.

Xin trân trọng kính mời đồng đạo đến chứng kiến hay đặt câu hỏi trong cuộc đàm đạo công khai này và cùng với Thánh Thất Houston đi vào lịch sử 100 năm đầu tiên của Đạo Cao Đài.

Houston, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2018

Quyền Đầu Tộc Thánh Thất Cao Đài Houston – QS Trịnh Quốc Thế