Home > Projects > Bài Mới, Ban Thế Đạo - Cao Đài Hải Ngoại > THƯ MỜI ĐẠI HỘI BAN THẾ ĐẠO – CĐHN LẦN THỨ 9 Tổ chức tại Thánh Thất Cao Đài Houston Texas (8415 S. Breeze Ln. Houston, TX 77071) Vào Ngày 31 Tháng 8 Năm 2019