Home > Thông báo - Tin tức > TÂM THƯ Kêu gọi yểm trợ tái thiết Thánh Thất Paris, Pháp Quốc sau thiên tai lũ lụt