Home > Tài liệu > Đại Lễ Vía Đức Phật Quan Âm, 19 tháng 2 – Âm lịch